Vedtægter for EDR Esbjerg afdeling:

   

§1a.  Navn: Eksperimenterende Danske Radioamatører, Esbjerg Afdeling.

§1b.  Adresse: Hos formanden eller en til formålet lejet postboks hvortil formand og et bestyrelsesmedlem har nøgle.
Foreningen skal være hjemmehørende i Esbjerg Kommune.

§2.    Afdelingens formål er at samle medlemmerne til kurser, møder og foredrag samt
at udbrede kendskabet til amatørradio og teknik på lokalt plan.

Det er ligeledes foreningens formål at skabe gode muligheder for at dyrke amatørradio med udgangspunkt i medlemmernes
interesse og engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er udgangspunkt for virksomheden.

§3a.  Alle med interesse for amatørradio og teknik kan optages som medlem.

§3b.  En eventuel udmeldelse af foreningen skal ske senest en måned før næste kontingentperiode.
Udmeldelse kan ske skriftlig eller mundtlig til formand/kasserer.

§4.    Et medlem, hvis optræden og udtalelser groft modvirker eller er til hinder for afdelingens arbejde, kan af bestyrelsen ekskluderes med omgående virkning. Eksklusionen skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

§5.    Afdelingen kan eje og drive repeatere, digipeatere, mailboxe og lignende.
Driften finansieres fortrinsvis via frivillige bidrag fra medlemmerne. Der henvises til separate vedtægter for området.

§6a.  Kontingentkategorier og kontingentets størrelse fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemskabet er personligt og kun aktive medlemmer over 14 år har stemmeret på generalforsamlingen.

§6b.  Kontingent betales mindst 1/2 årsvis forud. Indbetaling kan kun ske elektronisk.

§6c.  Meddelelse om betaling udsendes senest en måned før den kommende medlemsperiodes begyndelse.
Manglende indbetaling ved medlemsperiodens begyndelse medfører sletning af medlemslisten.

§6d.  Ønsker et således udmeldt medlem genindmeldelse, må restancen indbetales.

§7a.  Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af fem personer, der vælges af generalforsamlingen for et tidsrum af to år. Der vælges en suppleant for et år ad gangen. Valg af formand og kasserer sker skriftligt. Blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeger bestyrelsen selv en sekretær. Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, skal der ske valg til denne post ved førstkommende generalforsamling.

§7b.  Der vælges to revisorer og 1 revisorsuppleant i henhold til par. 9.

§7c.  Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang hvert kvartal. Disse møder refereres i forhandlingsprotokollen, som underskrives af de deltagende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

§7d.  Der kan ikke til nogen tillidspost vælges et medlem, som ikke er til stede på generalforsamlingen, medmindre der foreligger en underskreven erklæring, hvori vedkommende bekræfter, at han/hun vil lade sig vælge.

§7e.  Under bestyrelsen sorterer arrangementsudvalg, der hver for sig ledes af udvalgsformænd. Udvalgsformændene skal godkendes af bestyrelsen. Arrangementsudvalgene planlægger arrangementer hver for sig, idet hvert udvalgsarrangement skal godkendes af bestyrelsen.

§7f.   Bestyrelsen er ansvarlig overfor Esbjerg Byråd for anvendelse af det modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder en beretning til fremlæggelse på generalforsamlingen. Desuden udarbejdes en særskilt beretning til kommunen.

§8a.  Kassereren må ligge inde med et kontant beløb af rimelig størrelse.

§8b.  Øvrige midler (se stk. d) henstår på girokonto og bankbog. Foreningens midler skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

§8c.  Både kasserer og formand har hver for sig fuldmagt til girokonto og bankbog. Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen i forening eller ved en af disses forfald af formand eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

§8d.  Angående byggefonden henvises til fundats.

§8e.  I regnskabet, der føres som dobbelt bogholderi, føres en særlig konto for repeaterens (repeaternes) indtægter og udgifter.

§8f.   Regnskabsåret følger kalenderåret. Bestyrelsen udarbejder hvert år et budget til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet skal underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen. Årsregnskabet skal opgøres i henhold til god regnskabsskik og i overensstemmelse med de til enhver tid gældende krav i lovgivningen.

§8g.  Generalforsamlingen træffer afgørelse m.h.t. anvendelse af overskud og udligning af underskud.

§8h.  Foreningen hæfter maksimalt med den til enhver tid værende formue.

§8i.   Bestyrelsen medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter denne lov, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætligt eller uagtsom. Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven.

§8j.   Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen, gennemgå det samlede regnskab og se, at beholdninger er til stede. Regnskabet forsynes med påtegning. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Tilskudsregnskabet skal være revideret i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.

§9.    Generalforsamling afholdes i januar, februar eller marts måned med følgende dagsorden:

             Ulige år.

             1.  Valg af dirigent

             2.  Formandens beretning

             3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

             4.  Indkomne forslag

             5.  Fastsættelse af kontingent

             6.  Valg af kasserer

             7.  Valg af to bestyrelsesmedlemmer

             8.  Valg af suppleant til bestyrelsen

             9.  Valg af en revisor for 2 år

             10. Valg af revisorsuppleant

             11. Eventuelt

             Lige år.

             1.  Valg af dirigent

             2.  Formandens beretning

             3.  Kassereren aflægger det reviderede regnskab

             4.  Indkomne forslag

             5.  Fastsættelse af kontingent

             6.  Valg af formand

             7.  Valg af et bestyrelsesmedlem

             8.  Valg af suppleant til bestyrelsen

             9.  Valg af en revisor for 2 år

             10. Eventuelt

§10.  Indkaldelse til ordinær generalforsamling offentliggøres på afdelingens hjemmeside eller i OZ mindst tre uger før generalforsamlingen finder sted. Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§11.  Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen. Alle beslutninger foretages ved afstemning ved håndsoprækning, medmindre andet fremgår af vedtægterne. For at et forslag kan vedtages, kræves der flertal af de afgivne stemmer.

Vedtægtsændringer vedtages/forkastes ved skriftlig afstemning. For vedtagelsen kræves flertal af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Det bemærkes, at enhver afstemning skal foretages skriftligt, hvis blot et medlem kræver det.

§12.  Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen eller mindst 20 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom. Omhandlende medlemmer skal være til stede på generalforsamlingen. Indvarsling som i §10.

§13.  Afdelingens opløsning kan kun ske, når mindst 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Der skal på den afsluttende generalforsamling træffes afgørelse m.h.t. afdelingens aktiver og passiver. Et evt. overskud skal anvendes til almennyttige formål indenfor folkeoplysningslovens område.

 

§1b, §2, §3a, §7d, §8b, §8c, §8f, §13 samt nyt §3b, §7g, §8i og §8j ændret på generalforsamlingen den 20. februar 2002.

§6a ændret på generalforsamlingen den 29. februar 2012.

§2, §3a, §4, §6b, §6c og §10 ændret på generalforsamlingen den 30. marts 2016.

Oprindelig §7b er slettet på generalforsamlingen den 30. marts 2016.

        

En trykt kopi af de til enhver tid gældende vedtægter kan afhentes i afdelingen.